تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

تحقیق-تعیین-تفاوت-بین-تیپ-a-و-b-از-نظر-میزان-افسردگیتحقیق تعیین تفاوت بین تیپ  A و B از نظر میزان افسردگی

تعداد صفحات :۴۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده

افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکی محسوب می شود و نه تنها بیش از تمامی اختلالات روانی دیگر ذهن متخصصان و نظریه پردازان بهداشت روانی را به خود معطوف داشته است، بلکه بیش از تمام موضوعات روان شناختی و روان پزشکی در مورد آن مطالعه شده است. به طوری که طی یک مرور و بازنگری در زمینه موضوعات روان شناختی، مشخص شد که افسردگی بیشترین تعداد مقاله و گزارش علمی را به خود اختصاص داده است.

امروزه مسئله افسردگی باعث شده که محققان در پی یافتن علل مختلف افسردگی باشند.یکی از دلایلی که برای افسردگی بیان می کنند ،داشتن شخصیت نوع A است و به نظر میرسد افرادی که دارای شخصیت نوع A هستند بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند.

هدف این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ  A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت.

روش مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی انجام شد.داده های این مطالعه از ۲۷۶ نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند.

نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان افسردگی نشان داد. در واقع میانگین افسردگی تیپ  A بالاتر از میانگین افسردگی تیپ B بود.

واژه های کلیدی: افسردگی، تیپA و تیپB
فهرست مطالب

چکیده   ۴
بیان مسأله   ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق   ۷
هدف تحقیق   ۸
فرضیه تحقیق   ۸
متغیرهای پژوهش   ۸
تعریف مفاهیم   ۹
مبانی نظری و   ۱۰
پیشینه ی تجربی تحقیق   ۱۰
بخش اول:مبانی نظری   ۱۲
مفاهیم   ۱۲
ا-افسردگی   ۱۲
طبقه بندی افسردگی   ۱۲
طبقه بندی اختلا ل های عاطفی طبق انجمن روانپزشکی آمریکا   ۱۴
شیوع افسردگی   ۱۵
سبب شنا سی افسردگی   ۱۶
۱-افسردگی و جنسیت   ۱۶
عوامل موثر در افسردگی زنان   ۱۶
۲-سبک زندگی   ۱۷
۳-وضعیت اجتماعی- اقتصادی   ۱۷
۴-نژاد   ۱۸
۵-محیط   ۱۸
۶-تیپ A و افسردگی   ۱۸
تعریف شخصیت نوع A   ۱۸
تأثیر تیپ A روی افسردگی   ۱۹
تبیین نظری افسردگی   ۲۰
۱-    نظریه های زیست شناختی   ۲۰
۲) نظریه های روان پویایی   ۲۱
۳-نظریه های هستی گرایی- انسان گرایی   ۲۲
۴) نظریه های فرهنگی ـ اجتماعی   ۲۲
۵ -نظریه های رفتاری   ۲۳
۶) نظریه های شناختی   ۲۳
روش تحقیق   ۲۷
روش گرداَوری داده ها   ۲۷
جامعه اَماری   ۲۷
روش تعیین حجم نمونه   ۲۷
روش نمونه گیری   ۲۷
اعتبار   ۲۷
پایایی   ۲۸
Measuresسنجه ها   ۲۸
روش های اَماری   ۲۸
یافته ها   ۲۹
بخش اول : توصیف داده ها   ۳۰
بخش دوم:تحلیل داده ها:اَزمون فرضیه   ۳۹
فرض اَماری و فرض تحقیق   ۴۱
بحث و نتیجه گیری   ۴۲
پیشنهاد به محققین بعدی :   ۴۴
بیان مسأله

در میان افرادی که به خاطر مشکلات روان شناختی به کلینیک ها مراجعه می کنند، افراد افسرده بیش از دیگران هستند. این در حالی است که برخی تحقیقات نشان می دهند که ۶ تا ۱۹ درصد از کسانی نیز که برای حل مشکلات شان در پی کمک نیستند افراد افسرده هستند (ساراسون وساراسون ، ترجمه نجاریان، اصغری مقدم و دهقانی،۱۳۷۷). از این رو افسردگی در سراسر جهان نه تنها به عنوان یک اختلال شایع روان پزشکی، بلکه به مثابه یک مشکل اجتماعی و ملی که سالیانه میلیون ها دلار هزینه بر دوش جامعه تحمیل می کند ارزیابی می شود. وجود برخی از عوامل نظیر، وراثت وابسته به جنس و تفاوت های هورمونی به عنوان دلایل شیوع فراوان تر افسردگی در بین زنان عنوان شده اند (کاپلان و سادوک،ترجمه رفیعی و رضاعی ،۱۳۷۸).

همچنین چنانچه کامر(۱۹۹۷)به نقل از  کیوولا و هاسمن(۱۹۹۸ ) در تحقیقی که راجع به افراد نوعA انجام داده اند، نتایج زیر را بیان می کنند:افراد نوع  A در توجه به اعتماد به نفسشان با افراد نوع  B فرق دارند.بدین صورت که نوع A  در کل نسبت به نوع B از اعتماد به نفس کمتری برخوردارند.این الگوهای رفتاری بدست اَمده بیان می کنند که چگونه افراد نوع  A بوسیله احساسات ناخوش متناوب ،هیجان زده می شوند . و به عنوان یک نتبجه ،تلاش می کنند تا نقاط ضعفشان را اصلاح کنند و احساس تکامل کنند. اَنها از خود انتظارات بالایی دارند و اهداف مبارزه طلبانه ای برای خود قرار می دهند و اغلب از اَنچه منجر به نا امیدی اَنها می شود، نگران هستند.

برخی مدعی اند که افراد دارای شخصیت نوع Aبیشتر در معرض افسردگی قرار دارند. اما اینکه چه چیزی علل پیدایش شخصیت نوع A است ،وراثت یا محیط؟در ابتدا پاسخ دادن به این مسئله چندان ساده نیست که آیا رفتار فرد ناشی از وراثت است ؟یا محیط؟یا هر دو؟به نقل از کامر تحقیقات گذشته که بوسیله ترسن و پاتیلو(۱۹۸۸)انجام شده ،معتقد بودند که رفتارهای نوع در طول دوران بچگی اَنها شکل می گیردو همچنین دقیقاً مشابه رفتارهای والدین او در دوران کودکی اَنهاست.و اَنچه باعث پیشرفت رفتارهای نوع Aدر بچه ها می شود همان رفتارهای نوع Aی والدین اَنهاست.

البته می توان عوامل بسیاری را در افسردگی دخیل دانست ،مثل جنسیت افراد،سن افراد،تحصیلات، وضعیت تأهل،محیط ،نژاد،وضعیت اقتصادی و سبک زندگی، درون گرایی – برون گرایی ،سابقه افسردگی در خانواده و… اما شاید به جرأت بتوان گفت یکی از علل مهم افسردگی ،داشتن شخصیت نوع A است .پژوهش حاضر بر اَن بود تا به این مسئله پاسخ دهدکه اَیا رابطه ای بین شخصیت نوع Aو افسردگی وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق

افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکی محسوب می شود و نه تنها بیش از تمامی اختلالات روانی دیگر ذهن متخصصان و نظریه پردازان بهداشت روانی را به خود معطوف داشته است، بلکه بیش از تمام موضوعات روان شناختی و روان پزشکی در مورد آن مطالعه شده است. به طوری که طی یک مرور و بازنگری در زمینه موضوعات روان شناختی، مشخص شد که افسردگی بیشترین تعداد مقاله و گزارش علمی را به خود اختصاص داده است (کامر، ۱۹۹۷). با این همه، باز هم افسردگی از جمله اختلالات روانی است که از نظر میزان شیوع، مقایسه شیوع افسردگی در بین دو جنس، طبقه بندی های مختلف افسردگی  و عوامل زمینه ساز، تسریع کننده و نگهدارنده محل مناقشه قرار دارد. لذا به نظر می رسد هر گونه مطالعه و پژوهش در خصوص افسردگی از اهمیت خاصی برخوردار است. به خصوص مطالعه بر روی گروه زنان که شیوع افسردگی در بین آنها بیش از مردان گزارش شده است.

همان طور که اشاره شد، افسردگی بیش از سایر اختلالات روانی مورد توجه واقع شده است، از این رو بیش از سایر اختلالات روانی در مورد آن اطلاعات منتشر شده و عملاً ادبیات نظری و پژوهشی افسردگی در قیاس با سایر اختلالات روانی از غنا و تنوع بیشتری برخوردار است. نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا افسردگی از نظر میزان شیوع، بعد از اختلالات اضطرابی مقام دوم را دارا است (پالاهنگ و همکاران، ۱۳۷۵؛ صادقی، صابری و عصاره، ۱۳۷۹).    آمارها نیز نشان می دهند که بیش از ۷۵ درصد از تخت های بیمارستان های روانی را نیز افراد افسرده اشغال کرده اند (داداش زاده و همکاران، ۱۳۷۸).

امروزه مسئله افسردگی باعث شده که محققان در پی یافتن علل مختلف افسردگی باشند.بکی از دلایلی که برای افسردگی بیان می کنند ،داشتن شخصیت نوع A است و به نظر میرسد افرادی که دارای شخصیت نوع A هستند بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: افسردگی

مطالب مرتبط

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سندرم افسردگی و استرس (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی و نارضایتی شغلی (افسردگی شغلی)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی و اختلالات افسردگی و صرع (فصل دوم)

پروژه پاورپوینت اضطراب

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های دیابت (فصل دوم)

ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم افسردگی پس‌ از‌ زایمان (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش افسردگی و درمان آن

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق اختلال افسردگی (فصل 2)

بررسی افسردگی معلمان مدارس عادی و استثنائی و رابطه آن با فرسودگی شغلی


چارچوب نظری و پژوهش تجربی رضایتمندی تحصیلی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)

تحقیق بررسی کاربرد تصاویر ماهواره ای Google Earth در آماربرداری از جنگل شهری

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و نظریه های سلامت روانی (فصل 2)

عوامل موثر بر یادگیری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی (فصل2)

دانلود مقاله آنتن فرکتال میکرواستریپ با پلاریزاسیون دایره ای برای کاربردهای چندبانده با بکارگیری فرک

دانلود پرسشنامه شوخ طبعی افراد (SHQ)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)