بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی-ارتباط-بین-مکانیسم-های-حاکمیت-شرکتی-با-سیاست-تقسیم-سود-متغیر-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 152 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه ؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل : میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی  برای  تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين ؛ براي محاسبه متغير هاي  پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل  استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارEviews   به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که  پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده .

مقدمه
تصميم گيري در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگيزي در حوزه مديريت شركتي است ؛ زيرا در اين تصميم گيري مقدار پولي كه بايد به سرمايه گذاران پرداخت شود و ه مچنين مقدار پولي كه بايد براي سرمايه گذاري مجدد انباشته شود، مشخص مي شود. تأمين مالي از محل منابع داخلي يعني عدم توزيع سود نقدي از طرفي براي شركت مطلوب به نظر مي رسد و از طرف ديگر ممكن است برنامه سهامداران خرد براي تأمين بخشي از هزينه هاي زندگي از اين بخش را تغيير دهد . در عين حال در شركت هاي ايراني ، مرجع تصميم گير نهايي درخصوص تقسيم سود، مجمع عمومي عادي سالانه است .
يكي از مباحث مطرح در مديريت مالي، تقسيم سود است .اخبار مربوط به تقسيم سود و تغييرات سود تقسيمي نسبت به سال هاي گذشته براي سهامداران اهميت بسزايي دارد . به طوريكه در اين ارتباط تئور يها و ديدگا ه هاي زيادي مطرح شده است . به عبارتي ، تغيير خط مشي تقسيم سود شركت به سهامداران و سرمايه گذاران پيام مي دهد كه وضعيت مالي شركت چگونه است. در خصوص تقسيم سود ، تئور يها و ديدگاه هاي زيادي مطرح شده است . براي مديران و سرمايه گذاران نيز اين مسأله از اهميت زيادي برخوردار است . از اين رو بخشي ازتوان و توجه مديران شركتها معطوف به مقوله اي است كه از آن با عنوان  خط مشي تقسيم سود ياد مي شو د. مي توان گفت تغيير خط مشي تقسيم سود شركت به سهامداران و سرمايه گذاران پيام مي دهد كه وضعيت مالي شركت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشي تقسيم سود ، ريشه يابي دلايل اتخاذ يك خط مشي تقسيم سود مشخص از سوي شركت ها است. ا ين موضوع مي تواند راهگشاي تصميم گيري هاي مهم اقتصادي براي گروههاي مختلف ذينفع، بويژه سرمايه گذاران باشد . زيرا دلايل و عوامل تعيين كننده به دست آمده از اين ريشه يابي ، نه تنها به توضيح رفتار شركتها در گذشته كمك مي نمايد، بلكه ابزاري را براي پيش بيني حركت و مسير آتي آنها در اين حوزه فراهم مي آورد.
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود.
همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

فهرست مطالب
چكيده:    1
مقدمه:    2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 (مقدمه    5
2-1) تاریخچه مطالعاتی    5
3-١( بیان مسأله    6
4-١) چارچوب نظری تحقیق    8
5-١) فرضیه ها تحقیق    12
6-١(  اهداف تحقیق    12
١-6-١) اهداف علمی تحقیق    12
٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق    13
7-١( اهمیت تحقیق    14
7-1) حدود مطالعاتی    16
8-١) واژه های کلیدی تحقیق    16
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2) مقدمه    20
2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی    22
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی    24
4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی    26
1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون)    27
2-4-2 ) مدل روابط    30
3-4-2) مدل پیوندی    36
5-2)طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی    37
٦-٢) مباني نظري حاکمیت شرکتی    39
١-٦-٢) تئوري نمايندگي :    39
2-6-2) تئوري ذينفعان :    41
٣-٦-٢) تئوري هزينه معاملات:    45
7-2)معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند؟    46
8-2) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی:    46
9-2) جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت    48
١٠-٢) ترکیب مدیران شرکت    49
١١-٢) نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت    49
١٢-٢) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل    52
13-2)حقوق و مزایای مدیران موظف    53
١-١٣-٢) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران    53
٢-١٣-٢) آموزش مدیران    54
٣-١٣-٢) نقش مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت    54
١٤-٢) برخی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران    56
١٥-٢) تعداد اعضا (اندازه ) هیات مدیره    57
١٦-٢) میزان سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس    57
17-2)سرمایه گذاران نهادی:    58
١-١٧-٢) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی    59
2-17-2)سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران    60
٣-١٧-٢) سهامداران نهادی و گزارش کادبری    61
2-18) نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی    62
١٩-٢) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی    63
20-2)حاکمیت شرکتی در ایران    65
٢١-٢) سیاست تقسیم سود    67
٢٢-٢) عوامل موثر بر تقسیم سود    68
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس بررسی مفاهیم حاکمیت شرکتی مباني نظري حاکمیت شرکتی تحقیق ترکیب مدیران شرکت سرمایه گذاران نهادی بررسی سیاست تقسیم سود سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی